Hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn khảo sát thiết kế bao gồm:
+ Khảo sát xây dựng;
+ Kiểm định, thí nghiệm trong xây dựng;
+ Tư vấn giám sát, Tư vấn Quản lý dự án;
+ Tư vấn thiết kế;
+ Tư vấn đấu thầu;

Sản phẩm trọng điểm